Abonament RTV

Aby strona działała poprawnie wymaganie jest włącznie obsługi JavaScript w przeglądarce

Opłać abonament rtv

Logowanie

Pola numer NIP/PESEL oraz nazwisko i imię mogą być podawane rozłącznie. Wymagane jest podanie numeru abonenta i jednego z dwóch pól dodatkowych tzn. NIP lub PESEL albo Nazwisko i imię. Można wpisać jedno z pól Nazwisko lub imię. Nazwy firm należy wpisywać w pole Nazwisko.

Oficjalnym operatorem płatności abonamentu RTV, dokonywanych za pośrednictwem strony www.poczta-polska.pl, jest firma Blue Media S.A.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowychZgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl
  3. Poczta Polska S.A. przetwarza dane osobowe osób zobowiązanych lub zwolnionych z uiszczania opłat abonamentowych. Dane zbierane są w celu realizacji zadań operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, wynikających z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.
  4. Źródłem danych osobowych są abonenci (osoby rejestrujące odbiornik RTV), rejestr Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Poczta Polska S.A. weryfikuje lub uzupełnia kategorie danych w posiadanej bazie abonentów w zakresie: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, data urodzenia), oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w zakresie informacji o umorzeniu opłat, o których mowa w pkt 5.
  5. Odbiorcami danych mogą być naczelnicy urzędów skarbowych, w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność egzekucji opłat abonamentowych, jak również organy sądowe, w ramach prowadzonych postępowań. Odbiorcą danych może być również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych w celu umorzenia zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz opłaty nałożonej w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego i odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu. Odbiorcą danych może być także Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z dostępem abonenta lub osoby zwolnionej z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych do prowadzonego przez TVP serwisu VoD (przekazanie danych do TVP odbywa się wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą).
  6. Usunięcie danych osobowych osób fizycznych po wyrejestrowaniu odbiornika następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wyrejestrowania tego odbiornika, pod warunkiem braku zadłużenia w opłatach abonamentowych i gdy nie toczą się postępowania w sprawie zaległości w uiszczaniu opłat abonamentowych albo postępowania egzekucyjne. W przypadku spłaty zadłużenia w opłatach abonamentowych lub zakończenia toczących się postępowań, usunięcie danych osobowych nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania.
  7. Podanie danych w zakresie związanym ze statusem abonenta, w związku z zarejestrowaniem odbiornika RTV, jest wymogiem ustawowym.
  8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Informacja o zmianie danych osobowych dokonywana jest na odrębnym formularzu, dostępnym w placówkach pocztowych oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. w zakładce Abonament RTV.
  9. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Data Protection Addendum (DPA).Infolinia dla usługi RTV (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora).     Czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij