Rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych - najważniejsze informacje

Każdy posiadacz odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie i regularnego wnoszenia opłat abonamentowych. Obowiązek rejestracji odbiorników wynika z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym lub samochodzie stanowiącym ich własność oraz przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, a także domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub samochodach będących w używaniu tych instytucji, uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową za używanie odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Natomiast zgodnie z zapisami w/w ustawy, wszystkie jednostki centralne, przedsiębiorstwa, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych.

Wnoszenie opłat abonamentowych w gospodarstwie domowym nie zwalnia od obowiązku rejestracji odbiorników i wnoszenia opłat w miejscu pracy.

Za odbiornik podlegający rejestracji uważa się urządzenie technicznie dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Charakteru odbiorników nie mają odtwarzacze audio i odtwarzacze wideo, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także odbiornik telewizyjny niepodłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych.

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 7 marca 2023 r. o sygn. akt II GSK 94/20, każde urządzenie techniczne, które spełnia ustawowy warunek, a więc umożliwia natychmiastowy odbiór programu jest odbiornikiem radiofonicznym lub telewizyjnym.

Podstawowym kryterium jest zdolność urządzenia do odbioru programów bez względu na źródło poboru sygnału np. antena, czy złącze internetowe.

Zatem użytkownicy oglądający programy telewizyjne oraz słuchający radia z wykorzystaniem komputera, telefonu komórkowego, tabletu czy innych urządzeń wielofunkcyjnych są zobowiązani do dokonania rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych.

Obowiązkowi rejestracji odbiorników nie podlegają odbiorniki radiowe i telewizyjne:

 1. wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów;
 2. wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania;
 3. przeznaczone przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w placówce pocztowej

W celu zarejestrowania odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego należy:

 • udać się do dowolnej placówki pocztowej,
 • zgłosić pracownikowi placówki pocztowej dyspozycję rejestracji odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość użytkownika (np. dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu), a w przypadku rejestracji firmy/instytucji upoważnienia/pełnomocnictwa wymaganego do dokonania takich czynności,
 • podpisać wypełniony i wydrukowany przez pracownika placówki pocztowej formularz "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych".

Dowodem potwierdzającym zarejestrowanie odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego jest "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika", wydane przez pracownika placówki pocztowej.

Otrzymane "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" oraz "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika" należy zachować i okazywać w trakcie przeprowadzanych kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych.

Wraz z powyższymi dokumentami pracownik placówki pocztowej powinien zadać pytanie abonentowi jaką drogą zamierza wnosić opłaty abonamentowe (tradycyjną, elektroniczną), a w przypadku deklaracji opłacania drogą tradycyjną – czy wyraża chęć otrzymywania formularzy polecenia przelewu/wypłaty gotówki (blankiety zostaną przesłane na adres wskazany przez abonenta podczas rejestracji odbiorników).

Rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przez Internet

W celu zarejestrowania odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego przez Internet należy:

 • wypełnić umieszczony na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. elektroniczny formularz,
 • upewnić się, że dane zawarte w elektronicznym formularzu są prawidłowe,
 • zaakceptować wypełniony formularz,
 • poczekać na otrzymanie na podany adres korespondencyjny "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" - korespondencja zostanie przesłana w terminie 4 dni roboczych od dnia wypełnienia elektronicznego formularza,
 • po otrzymaniu ww. korespondencji należy podpisać nadesłane "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" (oryginał i kopię). Podpisaną kopię zgłoszenia umieścić w otrzymanej kopercie zwrotnej i wysłać do nadawcy.

Po otrzymaniu podpisanej kopii "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" Wydział Abonamentu RTV w Bydgoszczy przesyła do użytkownika odbiorników "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika" oraz 4 spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wypłaty gotówki, w przypadku zaznaczenia podczas rejestracji odbiorników opcji otrzymywania blankietów wpłat.

Datą zarejestrowania odbiorników jest:

 1. w przypadku złożenia zgłoszenia rejestracji w placówce pocztowej, dzień nadania indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika w placówce pocztowej operatora wyznaczonego;
 2. w przypadku złożenia zgłoszenia rejestracji przez internet, dzień podania przez użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej operatora wyznaczonego, danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia, z zastrzeżeniem dokonania czynności, o których mowa w § 6 ust.7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnychZAREJESTRUJ TERAZ ODBIORNIK RADIOFONICZNY i TELEWIZYJNY PRZEZ INTERNET


Jeśli nie otrzymacie Państwo:

 • "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zgłoszenia zmiany danych" w terminie 9 dni od dnia podania za pośrednictwem strony internetowej danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia, lub,
 • "Zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika" w terminie 14 dni, od dnia odesłania do Centrum Obsługi Finansowej PP S.A.

należy niezwłocznie złożyć reklamację na adres e-mail: rtv.rejestracja@poczta-polska.pl


 


Infolinia dla usługi RTV (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora).     Czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.
iamgurdeeposahanPoczta Polska S.A
iamgurdeeposahan
Poczta Polska
00:00
Dzień dobry! Chętnie odpowiem na Twoje pytania o abonament RTV. Jak mogę Ci pomóc?
iamgurdeeposahan
Poczta Polska
00:00