Abonament RTV

Informacje z zakresu Ochrony Danych Osobowych Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska SA ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska SA ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. Poczta Polska SA przetwarza dane osobowe osób zobowiązanych lub zwolnionych od uiszczania opłat abonamentowych (zwanych dalej Abonentami). Dane zbierane są w celu realizacji zadań operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1481 z późn. zm.), wynikających z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1204 z późn. zm.), dalej: Ustawa. Źródłem danych może być rejestr PESEL, zgodnie z art. 7 pkt 1a Ustawy. Odbiorcą danych osobowych może być TVP w przypadku korzystania przez Abonenta z usługi VOD (przekazanie danych do TVP odbywa się wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Abonenta). Dane są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego po zgłoszeniu zaprzestania używania odbiorników rtv, w przypadku gdy nie występuje zaległość w opłatach abonamentowych. W przypadku zaległości w opłatach abonamentowych, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego po uregulowaniu zobowiązania i/lub zakończeniu postępowania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy. Abonentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://bip.poczta-polska.pl/iinformacja-o-zbieraniu-danych-osobowych/

Rejestracja odbiorników rtv – najważniejsze informacje

Każdy posiadacz sprawnego odbiornika radiofonicznego czy odbiornika telewizyjnego zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w ich posiadanie i regularnego wnoszenia opłat abonamentowych. Obowiązek taki wynika z Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym lub samochodzie stanowiącym ich własność oraz przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, a także domy pomocy społecznej – w tym samym budynku, zespole budynków lub samochodach będących w używaniu tych instytucji, uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową za używanie odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 4 w/w ustawy wszystkie jednostki centralne, przedsiębiorstwa, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych.

Wnoszenie opłat abonamentowych w gospodarstwie domowym nie zwalnia od obowiązku rejestracji odbiorników i wnoszenia opłat w miejscu pracy.

Za odbiornik podlegający rejestracji uważa się urządzenie stałe lub przenośne umożliwiające natychmiastowy odbiór programu radiowego lub telewizyjnego. Charakteru odbiorników nie mają odtwarzacze audio i odtwarzacze wideo, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także telewizor nie podłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych. Charakteru odbiornika nie mają również urządzenia wielofunkcyjne jak: komputery, telefony komórkowe, laptopy, smartfony, tablety itp., ponieważ ich głównym przeznaczeniem nie jest odbiór programów radiowych i telewizyjnych.

Obowiązkowi rejestracji odbiorników nie podlegają odbiorniki radiowe i telewizyjne:

 1. wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów;
 2. wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania;
 3. przeznaczone przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Rejestracja odbiorników rtv w urzędzie pocztowym

W celu zarejestrowania odbiorników rtv należy:

 • zgłosić się do dowolnego urzędu pocztowego,
 • pobrać i wypełnić "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych",
 • przekazać wypełniony i podpisany wniosek pracownikowi urzędu pocztowego.

Po dokonaniu rejestracji, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, Poczta Polska S.A. przekazuje do abonenta zobowiązanego do uiszczania opłat abonamentowych 6 spersonalizowanych formularzy polecenia przelewu/wypłaty gotówki, w przypadku zaznaczenia podczas rejestracji odbiorników opcji otrzymywania blankietów wpłat.

Dowodem potwierdzającym fakt zarejestrowania odbiorników rtv jest "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika".

Otrzymane "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" lub "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika" należy zachować i okazywać w trakcie przeprowadzanych kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv.

Rejestracja odbiorników rtv przez Internet

W celu zarejestrowania odbiorników rtv przez Internet należy:

 • Wypełnić umieszczony na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. elektroniczny formularz
 • Upewnić się, że dane zawarte w elektronicznym formularzu są prawidłowe
 • Zaakceptować wypełniony formularz
 • Poczekać na otrzymanie na podany adres korespondencyjny "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" - korespondencja zostanie przesłana w terminie 4 dni roboczych od dnia wypełnienia elektronicznego formularza
 • Po otrzymaniu ww. korespondencji należy podpisać nadesłane "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" (oryginał i kopię). Podpisaną kopię zgłoszenia umieścić w otrzymanej kopercie zwrotnej i wysłać do nadawcy.

Po otrzymaniu podpisanej kopii "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" Wydział Abonamentu RTV w Bydgoszczy przesyła do abonenta "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika" oraz 4 spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wypłaty gotówki, w przypadku zaznaczenia podczas rejestracji odbiorników opcji otrzymywania blankietów wpłat.

Datą zarejestrowania odbiorników jest:

 1. w przypadku złożenia zgłoszenia w placówce pocztowej, dzień nadania indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika w placówce pocztowej operatora wyznaczonego;
 2. w przypadku złożenia zgłoszenia przez internet, dzień podania przez użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej operatora wyznaczonego, danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia, z zastrzeżeniem dokonania czynności, o których mowa w § 6 ust.7ZAREJESTRUJ TERAZ ODBIORNIK RTV PRZEZ INTERNET


Jeśli nie otrzymacie Państwo:

 • "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zgłoszenia zmiany danych" w terminie 9 dni od dnia podania za pośrednictwem strony internetowej danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia, lub,
 • "Zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika" w terminie 14 dni, od dnia odesłania do Centrum Obslugi Finansowej PP S.A.

należy niezwłocznie złożyć reklamację na adres e-mail: rtv_rejestracja@poczta-polska.pl


 


Infolinia dla usługi RTV (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora).     Czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij