Aktualizacja danych - najważniejsze informacje

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, o zmianie danych zawartych w "Zgłoszeniu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych", a także o zagubieniu lub zniszczeniu dowodów zarejestrowania odbiorników oraz o zaprzestaniu używania odbiorników, użytkownik niezwłocznie powiadamia placówkę pocztową.

Zmiana danych może obejmować aktualizację danych osobowych, adresowych, liczby użytkowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz ich wyrejestrowanie.

W przypadku śmierci użytkownika odbiorników, na którego został zarejestrowany odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, współmałżonek lub osoby wspólnie zamieszkujące, niezwłocznie powiadamiają placówkę pocztową o zgonie, przedstawiając akt zgonu, w celu dokonania stosownych zmian stanu prawnego i faktycznego.

Aktualizacja danych w placówce pocztowej

W celu dokonania zmiany danych lub wyrejestrowania odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego należy:

  • udać się do dowolnej placówki pocztowej,
  • zgłosić pracownikowi placówki pocztowej dyspozycję wyrejestrowania odbiorników/zmiany danych oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość użytkownika (np. dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu), a w przypadku rejestracji firmy/instytucji upoważnienia/pełnomocnictwa wymaganego do dokonania takich czynności,
  • podpisać wypełniony i wydrukowany przez pracownika placówki pocztowej formularz "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych".

Dowodem zgłoszenia zmiany danych jest "Zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych", wydawane przez pracownika placówki pocztowej.

Aktualizacja danych przez Internet

W celu dokonania aktualizacji danych zawartych w formularzu "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" przez Internet należy:

  • wypełnić umieszczony na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. odpowiedni elektroniczny formularz
  • upewnić się, że dane zawarte w formularzu są prawidłowe
  • zaakceptować wypełniony formularz
  • w terminie 4 dni roboczych od daty wypełnienia elektronicznego formularza na adres korespondencyjny, wskazany w "Zgłoszeniu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" - zostanie przesłana korespondencja zawierająca w/w formularz (kopia i oryginał) oraz kopertą zwrotną,
  • kopie formularza "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" należy podpisać, umieścić w otrzymanej kopercie zwrotnej i wysłać do nadawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
  • po otrzymaniu podpisanego dokumentu, Wydział Abonamentu RTV w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania korespondencji, przesyła użytkownikowi "Zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych".

 

ZGŁOŚ ZMIANĘ
ILOŚCI ODBIORNIKÓW
DOKONAJ ZMIANĘ
DANYCH ADRESOWYCH
WYREJESTRUJ
ODBIORNIKI

Reklamacje dotyczące aktualizacji danych przez Internet należy zgłaszać na adres e-mail: rtv.rejestracja@poczta-polska.plInfolinia dla usługi RTV (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora).     Czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.
iamgurdeeposahanPoczta Polska S.A
iamgurdeeposahan
Poczta Polska
00:00
Dzień dobry! Chętnie odpowiem na Twoje pytania o abonament RTV. Jak mogę Ci pomóc?
iamgurdeeposahan
Poczta Polska
00:00