Obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych

 

Opłaty abonamentowe można wnosić we wszystkich placówkach pocztowych oraz przez stronę internetową Poczty Polskiej S.A. bez pobierania dodatkowych opłat. Wpłat można dokonywać również w pozostałych instytucjach finansowych. Opłaty z tytułu abonamentu należy dokonywać na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

 
Prosimy pamiętać o poniższych zasadach wnoszenia opłat abonamentowych:
 
 • Osoby fizyczne wnoszą jedną opłatę abonamentową, niezależnie od ilości używanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym gospodarstwie domowym oraz w samochodzie stanowiącym ich własność. Gospodarstwem domowym w rozumieniu ustawy o opłatach abonamentowych, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.
 • Jedną opłatę bez względu na liczbę posiadanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym budynku, lub zespole budynków wnoszą zgodnie z zapisami ustawy o opłatach abonamentowych publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe i domy pomocy społecznej. Pozostałe podmioty mają obowiązek uiszczania opłat za wszystkie posiadane odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne, w tym również odbiorniki w samochodach służbowych.
 • Pracodawca odpowiada za sprawy organizacyjne związane z miejscem pracy i jest zobowiązany do zarejestrowania oraz wnoszenia opłat abonamentowych za wszystkie odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne używane w miejscu pracy, bez względu na to czyją są własnością. W przypadku używania prywatnego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego przez pracownika w miejscu pracy, odpowiedzialność za brak rejestracji odbiorników ponosi pracodawca. Pracodawca może zakazać pracownikom używania niezarejestrowanych odbiorników lub zobowiązać pracownika do rejestracji prywatnego odbiornika na dane osobowe pracownika oraz adres firmy i wnoszenia opłat. Dowód zarejestrowania należy przechowywać w miejscu pracy.
 • Za odbiornik podlegający rejestracji uważa się urządzenie technicznie dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Użytkownicy oglądający programy telewizyjne oraz słuchający radia z wykorzystaniem komputera, telefonu komórkowego, tabletu czy innych urządzeń wielofunkcyjnych są zobowiązani do dokonania rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych (link do wyroku NSA z dnia 7 marca 2023 r. o sygn. akt II GSK 94/20).
 • Charakteru odbiorników nie mają odtwarzacze audio i odtwarzacze wideo, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także odbiornik telewizyjny niepodłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych.
 • Istnieją dwa rodzaje opłaty abonamentowej: abonament za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i abonament za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych lub telewizyjnych.
 • Opłata dokonywana na rzecz telewizji kablowej, satelitarnej i platformy cyfrowej nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych. Konieczność uiszczania opłat abonamentowych wiąże się z używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z treścią emitowanych programów.
 • Wysokość opłat abonamentowych jest ustalana każdego roku w terminie do dnia 31 lipca przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w drodze rozporządzenia, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski.
 • Opłaty abonamentowe należy wnosić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych.
 • Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok lub za wybrane kolejne miesiące.
 • Aby skorzystać ze zniżek za okres dłuższy niż jeden miesiąc użytkownik odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego zobowiązany jest do wniesienia opłaty do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu, za który opłata jest należna.
 • Warto dbać o terminowe regulowanie opłat abonamentowych. Za zwłokę w płatnościach zostają naliczone odsetki podatkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
 • Przy regulowaniu opłat abonamentowych z tytułu zadłużenia w opłatach abonamentowych, w placówce pocztowej zostaną naliczone odsetki podatkowe za zwłokę, a w przypadku wysłanego upomnienia dodatkowo koszty upomnienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.
 • Wysokość należnych odsetek podatkowych na dany dzień od kwoty zadłużenia za dany okres, można ustalić za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.
 • W przypadku nieregulowania opłat abonamentowych, egzekwowanie zadłużenia nastąpi w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

 Infolinia dla usługi RTV (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora).     Czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.
iamgurdeeposahanPoczta Polska S.A
iamgurdeeposahan
Poczta Polska
00:00
Dzień dobry! Chętnie odpowiem na Twoje pytania o abonament RTV. Jak mogę Ci pomóc?
iamgurdeeposahan
Poczta Polska
00:00