Abonament RTV

Obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych rtv

 
Obowiązek opłacania abonamentu radiofonicznego/telewizyjnego
 

Abonament rtv można opłacić we wszystkich placówkach pocztowych oraz przez strone internetową Poczty Polskiej S.A. bez pobierania dodatkowych opłat. Wpłat można dokonywać również w pozostałych instytucjach finansowych. Wpłat  z tytułu abonamentu rtv należy dokonywać na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

 
Prosimy pamiętać o poniższych zasadach opłacania abonamentu rtv:
 
 • Osoby fizyczne wnoszą jedną opłatę abonamentową, niezależnie od ilości używanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym gospodarstwie domowym oraz w samochodzie stanowiącym ich własność. Gospodarstwem domowym w rozumieniu Ustawy o opłatach abonamentowych, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.
 • Jedną opłatę bez względu na liczbę posiadanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym budynku lub zespole budynków wnoszą zgodnie z art. 2. 1 ppkt 2: ustawy o opłatach abonamentowych publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe i domy pomocy społecznej.
Pozostałe podmioty mają obowiązek uiszczania opłat za wszystkie posiadane odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne, w tym również odbiorniki w samochodach służbowych.
 • Pracodawca odpowiada za sprawy organizacyjne związane z miejscem pracy i powinien zarejestrować oraz wnosić opłaty za wszystkie odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne używane w miejscu pracy, bez względu na to czyją są własnością. W przypadku używania prywatnego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego przez pracownika w miejscu pracy odpowiedzialność za brak rejestracji odbiorników ponosi pracodawca. Pracodawca może zakazać pracownikom używania niezarejestrowanych odbiorników lub zobowiązać pracownika do rejestracji prywatnego odbiornika na dane osobowe pracownika oraz adres firmy i wnoszenia opłat. Dowód zarejestrowania należy przechowywać w miejscu pracy.
 • Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym w rozumieniu Ustawy o opłatach abonamentowych jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu.
 • Istnieją dwa rodzaje opłaty abonamentowej: abonament za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i abonament za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych lub telewizyjnych.
 • Opłata dokonywana na rzecz telewizji kablowej, satelitarnej i platformy cyfrowej nie zwalnia z obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Konieczność uiszczania opłat abonamentowych wiąże się z używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z treścią emitowanych programów.
 • Wysokość opłat abonamentowych jest ustalana każdego roku w terminie do dnia 31 maja przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w drodze rozporządzenia, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Opłaty abonamentowe należy wnosić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych.
 • Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok lub za wybrane kolejne miesiące.
 • Aby skorzystać ze zniżek za okres dłuższy niż jeden miesiąc użytkownik odbiornika rtv zobowiązany jest do wniesienia opłaty do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu, za który opłata jest należna
 • Warto dbać o terminowe regulowanie wpłat abonamentowych. Za zwłokę w płatnościach zostają naliczone odsetki podatkowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 i Nr 85, poz. 727)
 • Przy regulowaniu opłat abonamentowych rtv z tytułu zadłużenia w opłatach abonamentowych, w placówce pocztowej zostaną naliczone odsetki podatkowe za zwłokę.
 • Wysokość należnych odsetek podatkowych na dany dzień od kwoty zadłużenia za dany okres, można ustalić przy skorzystaniu z kalkulatora dostępnego na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.
 • W przypadku nieregulowania opłat abonamentowych, egzekwowanie zadłużenia nastąpi w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

 Infolinia dla usługi RTV (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora).     Czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij